Verzoekschrift van een 106 jaar oude man, Gouda

Home / Bronnen / Verzoekschrift van een 106 jaar oude man, Gouda    |    Terug
Verzoekschrift van een 106 jaar oude man, Gouda
   
   
 
 
 
 
 
 
Transcriptie
1 Aen mijne Edele Heeren de Burgermeesteren 2 der stede ter Goude 3 Gheeft in alle ootmoedt te kennen Niclaes Pietersz 4 wonende alhier ter Goude , oudt ouer de hondert ende 5 ses jaren, hoe dat hij suppliant, tot zijn onderhoudt vande 6 Aelmoesseniers ghenoten heeft ghehadt xxv st. ter 7 weke, daer van hij voor wonen ende slaepstede t’elcker 8 weke tien stuuers heeft moeten betalen, behoudende ouer 9 zulcx maer xv st. tot zijnen nootdruft; Tis nu zoo dat 10 het den Regenten van t’Aelmoesseniershuijs belieft heeft 11 hem suppliant de voorsz. aelmoesse t’ontrecken ende zijn brieffken 12 aff te nemen, die hij nu vier weken gedurende heeft moeten 13 ontberen, alleenlick om dieswille dat hij beschuldight is hem 14 in dronckenschap verloopen te hebben, zoo hij verstaet, hoe- 15 wel nochtans niet en kan bewesen werden, als niet ghe- 16 schiedt zijne; datmen hem in eenighe herberghe bevonden 17 heeft ghehadt, te min oock om dat hij (vermidts ghebreck 18 van ghelde) niet en vermagh, alwaert oock dat hij wilde, 19 als neen, dan is [waer] wel waer dat eenijghe goede 20 luijden hem eens off tweemael van heurlieder huijsbier 21 gheschoncken hebbende, hem t’selve ouermidts de swackheyt 22 van sijne maghe ende de teerheydt van sijne nature int 23 hooft ghesteghen is geweest, ende mitsdien aen hem gheschenen 24 heeft t’welck nochtans zulcx niet en was. Ende alsoo 25 hij mits t’ontberen vande voorsz. aelmoesse niet en verwacht 26 dan van ure tot ure van zijn huijswaerdinne uijtghestooten 27 te werden, ende dien volghende in zijnen ouergrooten ouderdom 28 in hongher, commer ende ellende te vergaen, te meer oock 29 om dat die ganck hem sulcx begheeft, dat hij met bidden 30 zijnen nootdruft niet en zoude vermoghen te gaen soucken. 31 Soo versouckt ende bidt hij suppliant ootmoedelijck ende om Gods

In dit archiefstuk is het verzoek van een 106 jaar oude man te lezen. De man heeft onderdak gekregen in het Aalmoezeniershuis (een armenhuis), maar hij is er uit gezet omdat hij beschuldigd wordt van dronkenschap. In dit verzoekschrift vraagt de man of hij weer onderdak mag krijgen bij het Aalmoezeniershuis.

 

Datering: 1550 - 1700. 

Collectie: Archief van de stad Gouda
Nummer: 0001. 2788
Link: https://www.samh.nl/page/aggregation/scope/293915
Streekarchief Midden - Holland

Het SAMH bewaart de archieven van de volgende gemeenten:

Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Omgevingsdienst Midden-Holland

Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@samh.nl
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Midden-Holland

Verzoekschrift van een 106 jaar oude man, Gouda

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers, 1500-1600


Omschrijving

In dit archiefstuk is het verzoek van een 106 jaar oude man te lezen. De man heeft onderdak gekregen in het Aalmoezeniershuis (een armenhuis), maar hij is er uit gezet omdat hij beschuldigd wordt van dronkenschap. In dit verzoekschrift vraagt de man of hij weer onderdak mag krijgen bij het Aalmoezeniershuis.

 

Datering: 1550 - 1700. 

Collectie: Archief van de stad Gouda
Nummer: 0001. 2788
Link: https://www.samh.nl/page/aggregation/scope/293915

Streekarchief Midden - Holland

Het SAMH bewaart de archieven van de volgende gemeenten:

Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Omgevingsdienst Midden-Holland

Trefwoorden

Gouda
Sociale zorg
Vroegmoderne tijd

PDF's

Transcriptie 106-jarige man.pdf: www.geschiedenislokaalmiddenholland.nl/media/432813/transcriptie-106-jarige-man.pdf